Anlık Deprem Bildirimleri

 • DEPREM NEDİR ?

  Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

  Yer Kabuğu Hareketinin Şematik Anlatımı
  hareket.gif

  DEPREMİN OLUŞ NEDENLERİ VE TÜRLERİ ;

  Dünyanın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km.kalınlığında oluşmuş bir taşküre (Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu taşkürede yer alır.Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km olan kuşağa Manto adı verilir. Manto'nun altındaki çekirdegin Nikel-Demir karışımından oluştuğu kabul edilmektedir.Yerin, yüzeyden derine gidildikçe ısının arttığı bilinmektedir. Enine deprem dalgalarının yerin çekirdeğinde yayılamadığı olgusundan giderek çekirdeğin sıvı bir ortam olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Manto genelde katı olmakla beraber yüzeyden derine inildikçe içinde yerel sıvı ortamları bulundurmaktadır. Taşküre'nin altında Astenosfer denilen yumuşak Üst Manto bulunmaktadır.Burada oluşan kuvvetler, özellikle konveksiyon akımları nedeni ile, taş kabuk parçalanmakta ve birçok "Levha"lara bölünmektedir. Üst Manto'da oluşan konveksiyon akımları, radyoaktivite nedeni ile oluşan yüksek ısıya bağlanmaktadır. Konveksiyon akımları yukarılara yükseldikçe taşyuvarda gerilmelere ve daha sonra da zayıf zonların kırılmasıyla levhaların oluşmasına neden olmaktadır. Halen 10 kadar büyük levha ve çok sayıda küçük levhalar vardır. Bu levhalar üzerinde duran kıtalarla birlikte, Astenosfer üzerinde sal gibi yüzmekte olup, birbirlerine göre insanların hissedemeyeceği bir hızla hareket etmektedirler. Konveksiyon akımlarının yükseldiği yerlerde levhalar birbirlerinden uzaklaşmakta ve buradan çıkan sıcak magmada okyanus ortası sırtlarını oluşturmaktadır. Levhaların birbirlerine değdikleri bölgelerde sürtünmeler ve sıkışmalar olmakta, sürtünen levhalardan biri aşağıya Manto'ya batmakta ve eriyerek yitme zonlarını oluşturmaktadır. Konveksiyon akımlarının neden olduğu bu ardışıklı olay tatkürenin altında devam edip gitmektedir. İşte yerkabuğunu oluşturan levhaların birbirine sürtündükleri, birbirlerini sıkıştırdıkları, birbirlerinin üstüne çıktıkları ya da altına girdikleri bu levhaların sınırları dünyada depremlerin oldukları yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada olan depremlerin hemen büyük çoğunluğu bu levhaların birbirlerini zorladıkları levha sınırlarında dar kuşaklar üzerinde olusmaktadır.

  Yukarıda, yerkabuğunu oluşturan "Levha"ların, Astenosferdeki konveksiyon akımları nedeniyle hareket halinde olduklarını ve bu nedenle birbirlerini ittiklerini veya birbirlerinden açıldıklarını ve bu olayların meydana geldiği zonların da deprem bölgelerini oluşturduğunu söylemistik. Birbirlerini iten ya da diğerinin altına giren iki levha arasında, harekete engel olan bir sürtünme kuvveti vardır. Bir levhanın hareket edebilmesi için bu sürtünme kuvvetinin giderilmesi gerekir. İtilmekte olan bir levha ile bir diğer levha arasında sürtünme kuvveti aşıldığı zaman bir hareket oluşur. Bu hareket çok kısa bir zaman biriminde gerçekleşir ve şok niteliğindedir. Sonunda çok uzaklara kadar yayılabilen deprem (sarsıntı) dalgaları ortaya çıkar.Bu dalgalar geçtiği ortamları sarsarak ve depremin oluş yönünden uzaklaştıkça enerjisi azalarak yayılır. Bu sırada yeryüzünde, bazen gözle görülebilen, kilometrelerce uzanabilen ve FAY adı verilen arazi kırıkları oluşabilir. Bu kırıklar bazen yeryüzünde gözlenemez, yüzey tabakaları ile gizlenmiş olabilir. Bazen de eski bir depremden oluşmuş ve yerüzüne kadar çıkmış, ancak zamanla örtülmüş bir fay yeniden oynayabilir. Depremlerinin olusumunun bu sekilde ve "Elastik Geri Sekme Kuramı" adı altında anlatımı 1911 yılında Amerikalı Reid tarafından yapılmıştır ve laboratuvarlarda da denenerek ispatlanmıştır. Bu kurama göre, herhangibir noktada, zamana bağımlı olarak, yavaş yavaş oluşan birim deformasyon birikiminin elastik olarak depoladığı enerji, kritik bir değere eriştiğinde, fay düzlemi boyunca var olan sürtünme kuvvetini yenerek, fay çizgisinin her iki tarafındaki kayaç bloklarının birbirine göreli hareketlerini oluşturmaktadır. Bu olay ani yer değiştirme hareketidir. Bu ani yer değiştirmeler ise bir noktada biriken birim deformasyon enerjisinin açığa çıkması, boşalması, diğer bir deyişle mekanik enerjiye dönüşmesi ile ve sonuç olarak yer katmanlarının kırılma ve yırtılma hareketi ile olmaktadır. Aslında kayaların, önceden bir birim yerdeğiştirme birikimine uğramadan kırılmaları olanaksızdır. Bu birim yer değiştirme hareketlerini, hareketsiz görülen yerkabuğunda, üst mantoda oluşan konveksiyon akımları oluşturmakta, kayalar belirli bir deformasyona kadar dayanıklılık gösterebilmekte ve sonrada kırılmaktadır. İşte bu kırılmalar sonucu depremler oluşmaktadır. Bu olaydan sonra da kayalardan uzak zamandan beri birikmiş olan gerilmelerin ve enerjinin bir kısmı ya da tamamı giderilmiş olmaktadır.

  Çoğunlukla bu deprem olayı esnasında oluşan faylarda, elastik geri sekmeler (atım), fayın her iki tarafında ve ters yönde oluşmaktadırlar. FAYLAR genellikle hareket yönlerine göre isimlendirilirler. Daha çok yatay hareket sonucu meydana gelen faylara "Doğrultu Atımlı Fay"denir. Fayın oluşturduğu iki ayrı blokun birbirlerine göreli olarak sağa veya sola hareketlerinden de bahsedilebilinir ki bunlar sağ veya sol yönlü doğrultulu atımlı faya bir örnektir. Düsey hareketlerle meydana gelen faylara da "Egim Atımlı Fay"denir. Fayların çoğunda hem yatay, hem de düsey hareket bulunabilir.

  DEPREM TÜRLERİ ;

  Depremler oluş nedenlerine göre degişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa baska doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan levhaların hareketi sonucu olan depremler genellikle "TEKTONİK" depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhalar sınırlarında olusurlar.Yeryüzünde olan depremlerin %90'ı bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. İkinci tip depremler "VOLKANİK" depremlerdir. Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar.Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin maydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da olusan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır. Bir başka tip depremler de "ÇÖKÜNTÜ" depremlerdir. Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan blokunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir. Odağı deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara (Tsunami) denir. Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya'da Tsunami'den 1896 yılında 30.000 kisi ölmüstür.

  DEPREM PARAMETRELERİ ;

  Herhangibir deprem oluştuğunda, bu depremim tariflenmesi ve anlaşılabilmesi için "DEPREM PARAMETRELERİ" olarak tanımlanan bazı kavramlardan söz edilmektedir. Aşağıda kısaca bu parametrelerin açıklaması yapılacaktır.

  - ODAK NOKTASI (HİPOSANTR)

  Odak noktası yerin içinde depremin enerjisinin ortaya çıktığı noktadır.Bu noktaya odak noktası veya iç merkez de denir.Gerçekte , enerjinin ortaya çıktığı bir nokta olmayıp bir alandır , fakat pratik uygulamalarda nokta olarak kabul edilmektedir.

  Odak noktası, dış merkez ve sismik deprem dalgalarının yayılışı
  dalga.gif

 • DEPREM ŞİDDET CETVELİ :

  Şiddet cetvellerinin açıklamasına geçmeden önce, burada kullanılacak terimlerin belirtilmesine çalışılacaktır. Özel bir şekilde depreme dayanıklı olarak projelendirilmemiş yapılar üç tipe ayrılmaktadır:

  A Tipi : Kırsal konutlar, kerpiç yapılar, kireç ya da çamur harçlı moloz taş yapılar.

  B Tipi : Tuğla yapılar, yarım kagir yapılar, kesme taş yapılar, beton biriket ve hafif prefabrike yapılar.

  C Tipi : Betonarme yapılar, iyi yapılmış ahşap yapılar.

  Siddet derecelerinin açıklanmasında kullanılan az, çok ve pekçok deyimleri ortalama bir değer olarak sırasıyla, %5, %50 ve %75 oranlarını belirlemektedir.

  Yapılardaki hasar ise beş gruba ayrılmıştır :

  Hafif Hasar : İnce sıva çatlaklarının meydana gelmesi ve küçük sıva parçalarının dökülmesiyle tanımlanır.

  Orta Hasar : Duvarlarda küçük çatlakların meydana gelmesi, oldukça büyük sıva parçalarının dökülmesi, kiremitlerin kayması, bacalarda çatlakların oluşması ve bazı baca parçalarının aşağıya düşmesiyle tanımlanır.

  Ağır Hasar : Duvarlarda büyük çatlakların meydana gelmesi ve bacaların yıkılmasıyla tanımlanır.

  Yıkıntı : Duvarların yarılması, binaların bazı kısımlarının yıkılması ve derzlerle ayrılmış kısımlarının bağlantısını kaybetmesiyle tanımlanır.

  Fazla Yıkıntı : Yapıların tüm olarak yıkılmasıyla tanımlanır.


 • Depremler Önceden Belirlenebilir mi?

  "Depremler önceden tahmin edilebilir mi? Sorusu bir çok kişi tarafından bilim adamlarına yöneltilmektedir. Bu sorunun katı bir bilimsel değerlendirme içindeki yanıtı "hayır"dır. Ancak, bu yanıta karşılık, bilim adamlarının dikkatini çeken ve deprem habercileri olarak da nitelendirebileceğimiz bazı ilginç olaylar deprem öncesinde gözlenmiştir(Dr.Philip WATTS, CALTECH)."

  Mevcut bilimsel olanaklarla, oluşabilecek bir depremin zamanı ve tam olarak koordinatları bilinememektedir.Ancak Dr.Watts'ında ifade ettiği gibi deprem öncesinde doğada ilginç olaylar gözlenmekte, yerküre içerisindeki jeolojik ve jeofizik değerler değişmektedir.Günümüzde, doğadaki bu olaylar ve yerküre içerisindeki bu değişimler belirli zaman aralıklarında izlenmekte, incelenmekte ve ölçülmektedir.Bu işlemler sonucunda da son derece kompleks olan bu doğa olayının önceden belirlenebilmesine yönelik çalışmalar sürmektedir. Ancak, günümüzde olası bir depremin koordinatlarını(yerini), zamanını ve büyüklüğünü önceden belirleyen bir teknoloji veya yöntem yoktur.

  Depremleri önceden tahmin etme konusunda Dünya'da tek sayılabilecek çalışma 1975 yılında Haicheng'te(Mançurya/ÇİN) meydana gelen depremdir. Şehrin %90'ının yıkılmasına karşın can kaybı olmamıştır.

  Depremlerin önceden belirlenebilmesi için kullanılan ve gözlenen olaylar şunlardır; yerkabuğu biçim değişiklikleri, eğim değişimi, öncü depremler, mikrozoning, odak derinliği, fay sürünmesindeki değişim, deprem dalga hızları, yer manyetik alanındaki değişimler, özdirenç, doğal elektrik alan, yeraltı su düzeyi, kuyu ve kaynak sularında radon gazı oranı, petrol kuyularında verim değişimi, yeraltı suyu içeriğindeki değişimler, tsunamiler, sudaki kimyasal değişimlerin izlenmesi gibi jeofizik jeolojik ve jeokimyasal yöntemler kullanılmaktadır.Ayrıca bazı hayvan ve bitki davranışlarını da esas alan araştırmalar mevcuttur.

  MSK Siddet Cetveli :

  I- Duyulmayan
  (a) : Titreşimler insanlar tarafından hissedilmeyip, yalnız sismograflarca kaydedilirler.

  II- Çok Hafif(a) : Sarsıntılar yapıların en üst katlarında ,dinlenme bulunan az kişi tarafından hissedilir.

  III- Hafif(a) : Deprem ev içerisinde az kişi, dışarıda ise sadece uygun şartlar altındaki kişiler tarafından hissedilir. Sarsıntı, yoldan geçen hafif bir kamyonetin meydana getirdiği sallantı gibidir. Dikkatli kişiler, üst katlarda daha belirli olan asılmış eşyalardaki hafif sallantıyı izleyebilirler.

  IV- Orta Şiddetli(a) : Deprem ev içerisinde çok, dışarıda ise az kişi tarafından hissedilir. Sarsıntı, yoldan geçen ağır yüklü bir kamyonun oluşturduğu sallantı gibidir. Kapı, pencere ve mutfak eşyaları v.s. titrer, asılı eşyalar biraz sallanır. Ağzı açık kaplarda olan sıvılar biraz dökülür. Araç içerisindeki kişiler sallantıyı hissetmezler.

  V- Şiddetli(a) : Deprem, yapı içerisinde herkes, dışarıda ise çok kişi tarafından hissedilir. Uyumakta olan çok kişi uyanır, az sayıda dışarı kaçan olur. Hayvanlar huysuzlanmaya başlar. Yapılar baştan aşağıya titrerler, asılmış eşyalar ve duvarlara asılmış resimler önemli derecede sarsılır. Sarkaçlı saatler durur. Az miktarda sabit olmayan eşyalar yerlerini değistirebilirler ya da devrilebilirler. Açık kapı ve pencereler şiddetle itilip kapanırlar, iyi kilitlenmemiş kapalı kapılar açılabilir. İyice dolu, ağzı açık kaplardaki sıvılar dökülür. Sarsıntı yapı içerisine ağır bir eşyanın düşmesi gibi hissedilir.(b) : A tipi yapılarda hafif hasar olabilir.(c) : Bazen kaynak sularının debisi değişebilir.

  VI- Çok Şiddetli(a) : Deprem ev içerisinde ve dışarıda hemen hemen herkes ratafından hissedilir. Ev içerisindeki birçok kişi korkar ve dışarı kaçarlar, bazı kişiler dengelerini kaybederler. Evcil hayvanlar ağıllarından dışarı kaçarlar. Bazı hallerde tabak, bardak v.s.gibi cam eşyalar kırılabilir, kitaplar raflardan aşağıya düşerler. Ağır mobilyalar yerlerini değiştirirler.(b) : A tipi çok ve B tipi az yapılarda hafif hasar ve A tipi az yapıda orta hasar görülür.(c) : Bazı durumlarda nemli zeminlerde 1 cm.genişliğinde çatlaklar olabilir. Dağlarda rastgele yer kaymaları, pınar sularında ve yeraltı su düzeylerinde değişiklikler görülebilir.

  VII- Hasar Yapıcı(a) : Herkes korkar ve dışarı kaçar, pek çok kişi oturdukları yerden kalkmakta güçlük çekerler. Sarsıntı, araç kullanan kişiler tarafından önemli olarak hissedilir.(b) : C tipi çok binada hafif hasar, B tipi çok binada orta hasar, A tipi çok binada ağır hasar, A tipi az binada yıkıntı görülür.(c) : Sular çalkalanır ve bulanır. Kaynak suyu debisi ve yeraltı su düzeyi değişebilir. Bazı durumlarda kaynak suları kesilir ya da kuru kaynaklar yeniden akmaya başlar. Bir kısım kum çakıl birikintilerinde kaymalar olur. Yollarda heyelan ve çatlama olabilir. Yeraltı boruları ek yerlerinden hasara uğrayabilir. Taş duvarlarda çatlak ve yarıklar oluşur.

  VIII- Yıkıcı(a) : Korku ve panik meydana gelir. Araç kullanan kişiler rahatsız olur. Ağaç dalları kırılıp, düşer. En ağır mobilyalar bile hareket eder ya da yer değiştirerek devrilir. Asılı lambalar zarar görür.(b) : C tipi çok yapıda orta hasar, C tipi az yapıda ağır hasar, B tipi çok yapıda ağır hasar, A tipi çok yapıda yıkıntı görülür. Boruların ek yerleri kırılır. Abide ve heykeller hareket eder ya da burkulur. Mezar taşları devrilir. Taş duvarlar yıkılır.(c) : Dik şevli yol kenarlarında ve vadi içlerinde küçük yer kaymaları olabilir. Zeminde farklı genişliklerde cm.ölçüsünde çatlaklar oluşabilir. Göl suları bulanır, yeni kaynaklar meydana çıkabilir. Kuru kaynak sularının akıntıları ve yeraltı su düzeyleri değişir.

  IX- Çok Yıkıcı(a) : Genel panik. Mobilyalarda önemli hasar olur. Hayvanlar rastgele öte beriye kaçışır ve bağrışırlar.(b) : C tipi çok yapıda ağır hasar, C tipi az yapıda yıkıntı, B tipi çok yapıda yıkıntı, B tipi az yapıda fazla yıkıntı ve A tipi çok yapıda fazla yıkıntı görülür. Heykel ve sütunlar düşer. Bentlerde önemli hasarlar olur. Toprak altındaki borular kırılır. Demiryolu rayları eğrilip, bükülür yollar bozulur.(c) : Düzlük yerlerde çokça su, kum ve çamur tasmaları görülür. Zeminde 10 cm. genişliğine dek çatlaklar oluşur. Eğimli yerlerde ve nehir teraslarında bu çatlaklar 10 cm.den daha büyüktür. Bunların dışında, çok sayıda hafif çatlaklar görülür. Kaya düşmeleri, birçok yer kaymaları ve dağ kaymaları, sularda büyük dalgalanmalar meydana gelebilir. Kuru kayalar yeniden sulanır, sulu olanlar kurur.

  X- Ağır Yıkıcı(b) : C tipi çok yapıda yıkıntı, C tipi az yapıda yıkıntı, B tipi çok yapıda fazla yıkıntı, A tipi pek çok yapıda fazla yıkıntı görülür. Baraj, bent ve köprülerde önemli hasarlar olur. Tren yolu rayları eğrilir. Yeraltındaki borular kırılır ya da eğrilir. Asfalt ve parke yollarda kasisler olusur.(c) : Zeminde birkaç desimetre ölçüsünde çatlaklar oluşabilir. Bazen 1 m. genişliğinde çatlaklar da olabilir. Nehir teraslarında ve dik meyilli yerlerde büyük heyelanlar olur. Büyük kaya düşmeleri meydana gelir. Yeraltı su seviyesi değişir. Kanal, göl ve nehir suları karalar üzerine taşar. Yeni göller olusabilir.

  XI - Çok Ağır Yıkıcı(b) : İyi yapılmış yapılarda, köprülerde, su bentleri, barajlar ve tren yolu raylarında tehlikeli hasarlar olur. Yol ve caddeler kullanılmaz hale gelir. Yeraltındaki borular kırılır.(c) : Yer, yatay ve düşey doğrultudaki hareketler nedeniyle geniş yarık ve çatlaklar tarafından önemli biçimde bozulur. Çok sayıda yer kayması ve kaya düşmesi meydana gelir. Kum ve çamur fışkırmaları görülür.
  XII- Yok Edici (Manzara Değişir)(b) : Pratik olarak toprağın altında ve üstündeki tüm yapılar baştanbaşa yıkıntıya uğrar.(c) : Yer yüzeyi büsbütün değişir. Geniş ölçüde çatlak ve yarıklarda, yatay ve düşey hareketlerin yön miktarları izlenebilir. Kaya düşmeleri ve nehir versanlarındaki göçmeler çok geniş bir bölgeyi kaplarlar. Yeni göller ve çağlayanlar oluşur.


  • Resmi Gönderi

  Eski ustaların yapıları gerçekten hem dayanıklı hem yalıtımlıdır.Kerpic evler belirli aralıklarla hem evin yükünü çekmeye,hemde çamur ile elde edilen kerpiç malzemenin dayanıklılığını,, dağılmasını önlemeye yarayan ahşap direklerle desteklenmiştir.Kerpic evin hafifliği,esnekligi gayet iyidir.Sicak ve soğuk koruması da bir o kadar fazladır.Tas duvarlar ise,şimdiki standart kalınlıklardan daha fazla kalın tutularak,dağılması zor dayanıklılığı fazla,esneme payı yüksek hale getirilmiştir.Yine yalıtım yönünden başarılıdır.Bu yapılarda Çatı ve ortusu de hafif tutularak evin temeline az yuk binmesi sağlanmıştır..Deprem kuşağında olan ülkemiz dayanıklı yapılara ehli kişilere her zaman ihtiyaç duyacaktır.Zamani belli olmayan bu afet olayiyla,sadece güvenlik önlemleri alarak mücadele edebiliriz.
  Konu önemli @SiNaN ReiZ ve @ANALİZCİ hocam teşekkürler konu başlığı ve metin için.

 • Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara Denizi'nde olacak ve İstanbul'u etkileyecek bir deprem beklentisinin şüphe götürmez bir gerçek olduğunu belirterek, "Bunun zamanını verme şansımız yok." dedi.

  :I

  • Resmi Gönderi

  Harici İçerik youtu.be
  Dış kaynaklardan gömülen içerik, izniniz olmadan görüntülenmeyecektir.
  Harici içeriğin etkinleştirilmesi yoluyla, kişisel verilerin üçüncü şahıs platformlarına aktarılabileceğini kabul edersiniz. Gizlilik politikamızda bununla ilgili daha fazla bilgi verdik.

  "La ilahe İllallah muhammeden resulullah"

  "Allahümme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

  "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"

  • Resmi Gönderi

  2017.02.27 02:38:26 35.1915 23.1252 5.0 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2017.02.27 02:38:29)Bilgi Kandilli Rasathanesi

  "La ilahe İllallah muhammeden resulullah"

  "Allahümme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

  "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"

  • Resmi Gönderi

  Cnn Türk haberi
  Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında saat 02.38'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, merkez üssü Girit Adası açıkları olmak üzere saat 02.38'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin ise Muğla'nın Turgutreis ilçesi olduğu belirtildi. Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi, depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 10 kilometre olarak açıkladı.

  "La ilahe İllallah muhammeden resulullah"

  "Allahümme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

  "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"

  • Resmi Gönderi

  Son 1 günde 12 deprem Çanakkalede

  "La ilahe İllallah muhammeden resulullah"

  "Allahümme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

  "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"

  • Resmi Gönderi

  Çanakkalede devam eden sıradışılık
  ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2017.03.01 08:11:44 39.5027 26.0852 13.3 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 08:01:06 39.5080 25.9768 11.0 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel2017.03.01 08:00:05 39.5323 26.1747 9.8 -.- 1.6 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 07:56:17 39.5117 26.0393 14.2 -.- 3.3 3.1 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.03.01 07:56:18)2017.03.01 07:48:21 39.4868 26.0792 11.3 -.- 2.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 07:44:53 39.5492 26.0487 12.0 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 07:38:40 39.4972 25.9880 6.8 -.- 3.2 3.2 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE01 (2017.03.01 07:38:42)2017.03.01 07:36:01 39.4978 26.0752 5.7 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 07:33:39 39.5235 26.1085 12.5 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 07:31:53 39.5172 26.2022 11.7 -.- 1.8 -.- CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 07:31:05 39.5113 26.0890 6.9 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 07:30:30 39.4860 26.1070 10.3 -.- 1.9 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 07:23:18 39.0590 43.6763 8.8 -.- 2.4 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel2017.03.01 07:15:29 39.4790 26.1348 10.6 -.- 1.7 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 07:13:14 39.4778 26.0573 5.4 -.- 2.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 07:02:13 39.4910 26.0618 9.6 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:57:45 39.5577 26.0258 7.1 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel2017.03.01 06:54:50 39.5157 26.1153 7.9 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:52:59 39.5115 26.0560 6.7 -.- 2.1 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:52:56 39.3700 25.9700 18.6 -.- 2.0 -.- AEGEAN SEA Otomatik2017.03.01 06:44:55 39.4798 26.0123 5.5 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:43:29 39.5195 26.1082 9.7 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:37:34 39.4988 26.0298 6.7 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:30:44 39.5720 26.1007 5.0 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:28:18 39.5062 26.0697 6.1 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:26:08 39.5808 26.0902 16.1 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:18:46 39.5290 26.1033 3.7 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:17:49 39.5553 26.1348 7.9 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:16:44 39.5367 26.0407 1.8 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:16:14 39.5328 26.1255 5.5 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:14:13 39.5502 26.1255 4.0 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:11:15 39.5065 26.0233 9.6 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:10:33 39.4845 26.0937 17.5 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:08:23 39.5132 26.0307 6.2 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:05:57 39.5275 26.2507 4.1 -.- 1.4 -.- KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 06:03:42 39.5125 26.0912 10.5 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:59:57 39.5225 26.0170 3.2 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel2017.03.01 05:55:15 39.4983 26.0152 7.7 -.- 1.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:51:13 39.5338 26.1263 2.4 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:50:01 39.4890 26.0297 11.5 -.- 2.1 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:47:48 39.4908 26.0178 12.1 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:47:22 39.5192 26.0458 3.4 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:45:43 39.5107 26.0263 6.6 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:44:43 39.4670 26.0550 8.0 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:43:17 39.4957 26.0633 12.3 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:41:44 39.4645 26.0677 15.5 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:39:29 39.5028 26.0253 6.4 -.- 2.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:35:16 39.5323 26.1622 5.0 -.- 1.7 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:33:00 39.5170 26.0795 5.1 -.- 2.2 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:32:30 39.5418 26.1537 17.0 -.- 2.0 -.- TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:28:31 39.5282 26.0358 3.0 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:26:34 39.5113 26.0652 9.8 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:13:24 39.4970 26.0648 11.5 -.- 2.3 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:09:44 39.4897 26.0422 9.8 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:06:02 39.5477 26.1030 6.6 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:02:51 39.5010 26.1547 11.4 -.- 1.4 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 05:01:57 39.4692 26.1250 17.0 -.- 1.6 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:59:18 39.4998 26.0882 12.2 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:55:26 39.5803 26.0798 1.2 -.- 1.5 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:54:51 39.4867 26.0563 14.4 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:53:15 39.5208 26.0998 6.0 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:51:21 39.5222 26.0780 10.0 -.- 2.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:49:12 39.5463 26.1625 8.6 -.- 1.4 -.- TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:48:09 39.4902 26.0525 10.3 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:47:04 39.5603 26.1300 14.0 -.- 2.0 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:46:20 39.5507 26.0873 1.4 -.- 2.2 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:45:30 39.5330 26.0360 8.1 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.03.01 04:45:30)2017.03.01 04:40:54 39.5222 26.0468 12.8 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:39:57 39.5240 26.1013 7.1 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:38:18 39.4993 26.0508 8.6 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:35:01 39.4887 26.0470 11.2 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:31:38 39.4723 26.0392 11.2 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:28:05 39.5400 26.1348 3.6 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:26:34 39.4942 26.0397 4.8 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:23:59 39.4923 26.0177 11.9 -.- 3.0 2.9 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.03.01 04:23:59)2017.03.01 04:19:34 39.4215 26.0493 14.0 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel2017.03.01 04:17:39 39.5463 26.0598 9.8 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:11:21 39.5017 26.0488 17.6 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:10:29 39.5633 26.2132 5.0 -.- 1.6 -.- CAMKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:07:23 39.5017 26.0867 5.2 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:04:04 39.4925 26.2242 10.1 -.- 1.7 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:03:12 39.4902 26.1432 7.3 -.- 1.5 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 04:01:37 39.6087 26.0850 7.8 -.- 1.3 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel2017.03.01 04:00:35 39.5307 26.1023 11.4 -.- 1.5 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:54:58 39.4823 26.0323 10.3 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:51:36 39.5012 26.1685 10.9 -.- 1.4 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:50:55 39.4903 26.1210 12.4 -.- 1.4 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:48:46 39.4990 26.0393 10.7 -.- 2.3 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:48:01 39.5017 26.0818 12.5 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:45:23 39.5000 26.0800 13.4 -.- 2.8 -.- AYVACIK-CANAKKALE Otomatik2017.03.01 03:42:32 39.4945 26.0420 13.7 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:41:32 39.5127 26.0553 6.5 -.- 1.3 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:37:40 39.5038 26.0837 14.2 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:36:56 39.4883 25.9632 9.3 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel2017.03.01 03:35:18 39.4912 26.0743 5.7 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:34:22 39.4938 26.0103 4.4 -.- 2.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:33:17 39.5000 26.2707 5.4 -.- 1.6 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:30:12 39.4953 25.9700 12.3 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel2017.03.01 03:27:35 39.5130 26.0678 6.7 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:24:25 39.5150 26.1358 5.3 -.- 1.7 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:21:08 39.5040 26.0755 5.7 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:18:31 39.4875 26.0463 9.0 -.- 2.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:18:00 39.4765 26.0593 10.7 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:16:59 39.4917 26.1158 9.1 -.- 1.3 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:16:17 39.5068 26.0165 14.1 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:14:21 39.4913 26.1032 10.1 -.- 2.5 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:13:00 39.4522 25.9680 15.5 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel2017.03.01 03:11:34 39.4945 26.0743 11.2 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:10:25 39.5403 26.1745 2.3 -.- 1.3 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:05:18 39.4775 25.9973 8.2 -.- 3.6 3.7 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.03.01 03:05:19)2017.03.01 03:02:42 39.5140 26.0430 12.2 -.- 2.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:01:59 39.4830 26.0970 11.8 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 03:01:28 39.5068 26.1072 13.8 -.- 1.6 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 02:58:57 39.4815 26.1355 19.5 -.- 1.5 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 02:56:50 39.4992 26.0520 5.3 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 02:55:21 39.5110 26.0115 8.1 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel2017.03.01 02:54:47 39.5447 26.1170 4.0 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 02:51:53 39.5142 26.0415 8.2 -.- 2.1 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 02:51:30 39.5618 26.0337 18.9 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel2017.03.01 02:50:22 39.5043 26.0817 5.3 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 02:49:44 39.5075 26.0690 7.8 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 02:48:48 39.5507 26.0677 6.1 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 02:47:40 39.5238 26.0500 6.6 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 02:46:35 39.5527 26.0842 14.6 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 02:45:59 39.5087 26.0827 9.2 -.- 2.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.03.01 02:45:59)2017.03.01 02:42:34 39.5063 26.0478 9.0 -.- 3.3 3.1 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE02 (2017.03.01 02:42:34)2017.03.01 02:41:13 39.4900 26.0400 8.3 -.- 2.0 -.- AYVACIK ACIKLARI-EGE DENIZI Otomatik2017.03.01 02:40:16 39.5878 26.1090 7.8 -.- 1.3 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 02:39:45 39.5073 26.0480 7.6 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 02:37:19 39.4932 26.0415 11.0 -.- 3.0 3.1 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.03.01 02:37:19)2017.03.01 02:34:49 39.4867 26.0453 8.7 -.- 2.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.03.01 02:34:50)2017.03.01 02:33:08 39.5290 26.0725 2.4 -.- 2.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 02:31:53 39.5012 26.0113 6.6 -.- 3.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.03.01 02:31:54)2017.03.01 02:30:39 39.4962 26.0615 8.7 -.- 3.4 3.7 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.03.01 02:30:38)2017.03.01 02:27:31 39.4507 25.9587 6.9 -.- 4.9 4.8 BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE02 (2017.03.01 02:27:33)2017.03.01 02:26:40 39.4865 25.9988 10.4 -.- 3.6 3.7 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE02 (2017.03.01 02:26:40)2017.03.01 02:02:41 39.6503 25.5987 7.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel2017.03.01 01:59:24 39.5428 26.0667 7.8 -.- 1.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 01:56:42 38.7405 38.0632 5.0 -.- 2.3 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel2017.03.01 01:40:31 39.5365 26.0807 11.0 -.- 1.5 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 01:35:35 39.5317 26.0865 4.7 -.- 1.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 01:35:10 39.5233 26.1700 12.2 -.- 1.3 -.- CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 01:32:47 39.5078 26.1113 9.3 -.- 1.6 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 01:24:54 39.4873 26.0407 12.0 -.- 1.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 01:23:43 39.5363 26.0772 5.0 -.- 1.1 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 01:22:15 39.5323 26.2033 7.7 -.- 1.6 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 01:08:33 36.0202 27.6180 11.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel2017.03.01 01:04:24 38.9763 28.7705 5.4 -.- 2.1 -.- CANDIR-DEMIRCI (MANISA) İlksel2017.03.01 00:41:44 39.4888 26.1612 13.9 -.- 1.5 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.03.01 00:39:01 34.7922 24.5138 16.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel2017.03.01 00:33:22 36.1160 30.7470 16.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel2017.03.01 00:29:47 39.6243 26.0490 8.6 -.- 1.5 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel2017.03.01 00:17:01 38.2730 44.6538 5.0 -.- 2.5 -.- BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel2017.03.01 00:10:36 39.4528 33.0723 5.9 -.- 2.1 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel2017.02.28 23:41:08 39.5058 26.0747 12.4 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 23:29:10 36.2823 35.6037 2.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2017.02.28 23:29:11)2017.02.28 23:08:25 39.5282 26.1365 10.6 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 22:44:13 39.5570 26.1308 7.0 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 22:33:29 39.5343 26.1163 8.6 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 21:37:07 39.4872 26.0620 11.8 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 21:36:53 39.5562 26.0843 7.7 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 21:34:23 39.4885 26.0927 9.0 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 21:28:28 39.6373 27.7637 12.1 -.- 1.8 -.- AYNAOGLU-(BALIKESIR) İlksel2017.02.28 21:25:21 39.5135 26.1428 11.6 -.- 1.6 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 21:19:36 39.5315 26.0513 16.1 -.- 1.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 21:17:21 39.6108 26.1182 5.0 -.- 1.4 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 21:02:10 38.5192 27.4112 16.6 -.- 1.5 -.- DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR) İlksel2017.02.28 20:59:12 39.5620 26.1453 6.2 -.- 1.6 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 20:53:50 37.5312 29.8405 0.0 -.- 2.0 -.- CUVALLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel2017.02.28 20:39:47 39.5587 26.1160 8.5 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 20:30:58 41.0000 31.6612 18.1 -.- 2.0 -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE) İlksel2017.02.28 20:08:28 39.5027 26.2462 8.2 -.- 1.6 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 19:53:27 39.4790 26.2615 6.1 -.- 1.8 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 19:36:39 39.4920 26.0700 7.4 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 19:13:59 39.5057 26.0820 10.5 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 19:12:35 39.4913 26.2075 6.5 -.- 1.5 -.- BALABANLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 19:08:42 39.4868 26.0580 8.8 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 18:53:45 39.4810 26.0942 11.9 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 18:40:00 38.3825 27.8138 9.4 -.- 1.9 -.- DAGYENIKOY-TURGUTLU (MANISA) İlksel2017.02.28 18:31:02 38.5535 38.1725 4.2 -.- 1.8 -.- HAMIDIYE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel2017.02.28 18:19:29 39.5777 26.0988 9.0 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.02.28 18:19:29)2017.02.28 18:12:19 37.2262 28.1748 0.0 -.- 1.5 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel2017.02.28 18:05:23 36.5722 28.5350 24.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel2017.02.28 18:04:13 39.5585 26.0952 5.8 -.- 2.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 17:40:33 39.4885 26.1118 6.3 -.- 1.7 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 17:32:19 39.4740 26.1348 8.1 -.- 1.5 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 15:57:29 40.3350 28.3555 2.7 -.- 2.1 -.- GUNGORMEZ-KARACABEY (BURSA) İlksel2017.02.28 15:47:36 39.6288 23.2085 8.3 -.- 4.4 4.3 YUNANISTAN REVIZE02 (2017.02.28 15:47:38)2017.02.28 15:01:24 39.4980 26.0540 6.1 -.- 2.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 14:02:57 39.4875 26.0650 6.0 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 14:00:51 39.5248 26.1838 6.8 -.- 1.8 -.- CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 13:55:15 39.5042 26.0320 5.6 -.- 2.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 13:46:23 39.5018 26.0542 6.0 -.- 2.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 13:28:05 39.4908 26.1133 8.0 -.- 1.8 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 13:22:26 36.1790 33.3738 0.0 -.- 2.1 -.- HACIBAHATTIN-AYDINCIK (MERSIN) REVIZE01 (2017.02.28 13:22:28)2017.02.28 13:19:48 40.8858 31.0217 0.0 -.- 2.3 -.- TEPEKOY-CILIMLI (DUZCE) İlksel2017.02.28 13:15:23 39.5300 26.1860 5.8 -.- 2.0 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 13:06:36 36.1160 33.5525 0.0 -.- 1.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel2017.02.28 12:57:44 37.1922 27.8923 0.0 -.- 1.6 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel2017.02.28 12:53:41 37.1133 28.6473 18.1 -.- 1.3 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel2017.02.28 12:48:51 38.6742 38.0958 5.9 -.- 2.4 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel2017.02.28 12:45:47 41.1722 28.8458 0.0 -.- 1.7 -.- PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) İlksel2017.02.28 12:45:24 40.8413 28.3248 12.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel2017.02.28 12:35:54 37.1937 41.2337 6.2 -.- 2.3 -.- KALECIK-NUSAYBIN (MARDIN) İlksel2017.02.28 12:31:08 39.4915 26.2273 5.7 -.- 2.0 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 12:09:59 37.1102 28.6375 5.0 -.- 1.9 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel2017.02.28 12:05:23 39.4288 28.0822 0.0 -.- 2.1 -.- BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel2017.02.28 11:59:16 39.4738 28.1735 0.0 -.- 2.1 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel2017.02.28 11:53:05 37.3007 28.2318 0.0 -.- 1.9 -.- ALASAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel2017.02.28 11:45:01 39.5267 26.0463 10.8 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 11:38:49 39.5055 26.0440 6.2 -.- 2.3 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 11:31:21 39.5088 26.0468 9.1 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 10:59:30 39.5007 26.0443 8.2 -.- 2.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 10:32:42 38.4488 31.7990 5.4 -.- 2.4 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel2017.02.28 10:15:36 38.3147 39.2410 12.1 -.- 2.3 -.- HACILAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2017.02.28 10:06:57 39.4865 26.0852 11.6 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 09:28:15 39.3253 46.5747 5.0 -.- 3.4 -.- AZERBAYCAN İlksel2017.02.28 09:17:25 39.2570 46.3287 5.0 -.- 3.5 3.8 AZERBAYCAN İlksel2017.02.28 08:56:22 39.5227 26.1645 5.8 -.- 2.0 -.- CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 08:36:24 39.5417 26.1188 11.5 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.02.28 08:36:24)2017.02.28 08:26:50 39.4898 26.0827 12.3 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 08:26:36 39.5045 26.0557 10.7 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 08:18:05 39.5572 26.1227 10.7 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 08:17:24 39.5380 26.1183 13.5 -.- 1.5 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 08:07:51 39.5038 26.0705 10.6 -.- 2.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 08:07:07 39.5427 26.1697 14.6 -.- 2.0 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.02.28 08:07:08)2017.02.28 07:56:52 39.2832 25.9437 7.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel2017.02.28 07:07:43 38.8372 26.7675 14.0 -.- 2.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2017.02.28 06:19:00 39.5005 26.0615 13.2 -.- 1.3 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 06:14:21 39.4928 26.0815 10.6 -.- 1.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 06:11:11 39.5035 26.0685 14.3 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 06:10:12 39.5507 26.1045 6.3 -.- 1.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 06:04:52 39.5027 26.0518 11.0 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 06:01:55 39.4808 26.1015 15.7 -.- 1.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 05:53:32 39.4958 26.0658 10.5 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 05:37:02 36.9390 27.8975 5.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel2017.02.28 05:35:03 39.4977 26.0743 9.4 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 05:21:35 39.5118 26.0392 16.5 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 04:42:43 39.4828 26.0817 13.9 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 04:25:33 39.5417 26.1165 9.0 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 04:22:25 39.5613 26.1037 7.2 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 04:13:20 39.5067 26.0527 6.1 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 04:08:58 38.4980 31.8473 16.6 -.- 1.4 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel2017.02.28 04:06:20 38.4615 31.8182 5.4 -.- 1.7 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel2017.02.28 03:56:45 39.4930 26.0647 7.9 -.- 1.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 03:43:56 39.5170 26.1060 9.3 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 03:35:12 39.4845 26.0663 9.8 -.- 1.3 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 03:32:49 39.5163 26.0578 7.4 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 03:31:29 39.4772 26.0992 12.6 -.- 1.3 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 03:21:56 39.5513 26.0893 3.7 -.- 2.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 03:16:31 39.5222 26.2007 5.0 -.- 3.1 3.0 CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.02.28 03:16:32)2017.02.28 03:13:59 39.5043 26.0418 5.7 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 03:11:59 39.4917 26.0677 10.4 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 03:07:33 39.4982 26.0465 6.0 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 03:07:03 39.4915 26.0813 11.1 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 03:04:08 39.4918 26.0875 14.2 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 03:03:57 36.8877 28.7608 15.6 -.- 0.8 -.- BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel2017.02.28 03:01:53 39.4852 26.0925 12.0 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 03:00:52 39.4935 26.0663 10.7 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 03:00:14 40.5255 35.1217 12.8 -.- 1.8 -.- BEKISLER-MECITOZU (CORUM) REVIZE01 (2017.02.28 03:00:15)2017.02.28 02:48:37 39.4750 26.1058 14.5 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:47:09 39.5050 26.0433 6.7 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:45:26 39.4960 26.0430 10.2 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:43:45 39.4838 26.0658 14.2 -.- 1.1 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:41:06 39.4945 26.0567 9.2 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:35:07 39.5017 26.0448 6.2 -.- 3.0 3.0 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.02.28 02:35:07)2017.02.28 02:30:30 39.4998 26.0572 10.2 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:29:42 38.9473 42.5363 23.2 -.- 1.5 -.- TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS) İlksel2017.02.28 02:28:13 39.5102 26.0448 6.0 -.- 2.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:27:30 38.8947 35.6793 5.6 -.- 1.7 -.- CAVUSAGA-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel2017.02.28 02:26:24 39.5438 26.1193 8.9 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:24:41 39.4882 26.1068 14.0 -.- 1.8 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:20:47 39.4995 26.0638 9.2 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:20:27 39.5022 26.0472 11.0 -.- 2.1 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:20:10 38.7740 26.8268 4.0 -.- 2.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2017.02.28 02:18:09 39.4942 26.0895 10.7 -.- 1.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:17:13 39.4962 26.0578 8.6 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:15:54 39.5072 26.1312 14.7 -.- 1.1 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:14:07 39.5085 26.0557 6.5 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:10:30 39.5048 26.0552 6.4 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:08:53 39.5077 26.0412 6.3 -.- 2.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:03:46 39.4670 26.1178 14.6 -.- 1.6 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:00:48 39.4997 26.0528 10.7 -.- 2.3 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 02:00:04 39.4577 26.1037 15.8 -.- 1.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 01:59:31 39.4970 26.0740 9.5 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 01:58:42 39.4705 26.1032 16.1 -.- 1.3 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 01:58:01 39.4907 26.0568 9.5 -.- 1.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 01:57:37 39.4670 26.0425 11.6 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 01:56:14 39.5047 26.0355 6.2 -.- 2.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 01:55:38 39.4965 26.0393 5.0 -.- 2.1 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 01:54:42 39.5038 26.0430 6.0 -.- 2.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 01:52:23 39.5025 26.0340 10.9 -.- 4.0 3.9 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.02.28 01:52:23)2017.02.28 01:42:40 39.5723 26.0575 6.9 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 01:35:06 39.5347 26.1348 5.4 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 01:30:13 38.5023 31.8775 15.0 -.- 1.6 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel2017.02.28 00:41:12 39.5562 26.0867 6.2 -.- 2.5 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.28 00:28:28 39.5040 26.0950 7.6 -.- 1.6 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 23:57:50 39.5402 26.0332 6.2 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel2017.02.27 23:57:18 39.4830 27.5382 14.6 -.- 1.8 -.- SARIPINAR-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel2017.02.27 23:42:20 39.5328 26.1028 5.3 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 23:33:09 35.1667 23.1403 7.6 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel2017.02.27 23:26:20 39.4957 26.0612 7.1 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 23:08:00 39.5467 26.0802 12.5 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 22:49:05 39.5598 26.0878 7.8 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 22:47:37 39.5228 26.0963 11.5 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 22:33:34 34.9700 23.5597 25.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel2017.02.27 22:03:44 38.8698 27.7868 7.8 -.- 1.6 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel2017.02.27 21:40:00 39.5158 26.1140 11.3 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 20:43:59 39.5155 26.0933 12.4 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 20:33:59 40.0912 31.5137 7.1 -.- 2.1 -.- HIDIRLAR-NALLIHAN (ANKARA) İlksel2017.02.27 20:07:00 39.5275 26.0520 5.4 -.- 1.3 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 19:56:19 39.5455 26.1683 6.1 -.- 2.0 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 19:50:14 39.4972 26.0605 6.2 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 19:26:12 39.5067 26.1080 12.4 -.- 1.7 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 19:16:28 39.4867 26.0698 11.5 -.- 1.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 19:16:03 39.4935 26.0517 10.1 -.- 1.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 19:14:10 39.5317 26.1695 7.6 -.- 1.5 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 19:07:35 36.9428 27.9235 4.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel2017.02.27 18:55:49 39.5208 26.1653 11.4 -.- 2.1 -.- CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2017.02.27 17:55:49 39.9518 33.1665 0.0 -.- 1.7 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel2017.02.27 17:45:20 39.4810 26.0705 6.0 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2017.02.27 17:41:40 39.5438 26.0625 6.5 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

  KAYNAK:https://www.havalarinsesi.com/www.koeri.boun.edu.tr

  "La ilahe İllallah muhammeden resulullah"

  "Allahümme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

  "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"